• حداقل 6 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت ضعیف را داشته باشد.
    شاخص قدرت